ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Уъркаут” ООД („Администратор”) Ви информира за начина на обработване, защита и използване на личните данни. Разбираме, че е необходимо да приложим тази защита с цел опазване неприкосновеността на нашите клиенти и личния им живот.

За тази цел, Администратора обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за защита на данните”, “GDPR”), Закон за защита на личните данни и други приложими нормативни актове и Декларацията.

Съгласно Общия регламент за защита на данните

„Лични данни” – всяка информация, отнасяща се до съответното физическо лице или такова, което може да бъде непряко или пряко идентифицирано („субект на данни”)

„Администратор” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни;

„Обработване” – всяка операция, отнасяща се до работа с лични данни чрез автоматични или други средства;

„Получател” – публичен орган, агенция, физическо или юридическо лице, пред които се разкриват личните данни, без значение дали е трета страна или не;

„Обработващ лични данни” – лице (физическо или юридическо, агенция, публичен орган), която обработва лични данни от името на администратора;

Чрез настоящата Декларация Ви предоставяме информация, касаеща

Посредством настоящата Декларация се предоставя информация за:

Администратор на личните данни е „Уъркаут” ООД с адрес: гр. Ямбол, ж.к. Георги Бенковски бл.1 ап.18

Уебсайт: workout.bg и електронна поща info@workout.bg

Личните данни биват разделени в следните категории:

* При закупуване на стоки, предлагани от Дружеството – когато субект на лични данни закупува стоки, предлагани от Дружеството, той предоставя следните категории лични данни: имена, телефон, адрес за доставка

* При закупуване на услуги, предлагани от Дружеството – когато субект на данни закупува услуги, предлагани от Дружеството, той предоставя следните лични данни: имена, електронна поща, телефонен номер, рождена дата, пол, ръст, килограми, физическа активност и предпочитания.

* При харесване, поставяне на коментари и споделяне на нашия уеб сайт: когато субект на данни посети или сподели страницата, по този начин предоставя IP адрес.

* При отправяне на запитване през формата за контакти на уеб сайта – субекта предоставя имена, електронна поща за обратен отговор и коментар, съдържащ запитването.

* При абониране за бюлетин на уеб сайта – субекта предоставя име и електронна поща.

Личните данни, които са отбелязани със знак „*” („звезда”) са задължителни. Предоставянето на всякаква друга информация е доброволно и по преценка на субекта.

Дружеството е „добавило” в уеб сайта си софтуерна приставка на Facebook Ireland LTD., чрез която поставя малки части текст („бисквитки”) за съхранение на информация на уеб браузъри и получава информация за Вашите харесвания, предпочитания и други. По този начин подобрява услугите си за маркетинг и реклама. Повече информация можете да намерите в Политиката за бисквитки на Дружеството.

Субект, чиито лични данни се обработват

Администаторът обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

Цели за обработване на личните данни

Дружеството обработва лични данни със следните цели:

Правни основания за обработване на лични данни

Въз основа на следните законосъобразни основания Дружеството обработва лични данни:

Получатели на личните данни

Дружеството може да сподели лични данни на субекта със следните категории получатели:

За да гарантира правата и свободите на субектите на данни в съответствие с принципа за „цялостност и поверителност”, Дружеството използва подходящи организационни и технически мерки за защита.

Администраторът не предоставя лични данни в страни извън Европейския съюз. Това може да се случи само в случай при използване на изискванията за съгласие съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2016/679.

Срокове за съхранение на лични данни

„Уъркаут” ООД ще съхранява:

Права на жалба до надзорния орган

Според Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни, субектите на данни могат да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2