Yandex
МЕНЮ
Кошница

Защита на личните данни (GDPR)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Уъркаут” ООД („Администратор”) Ви информира за начина на обработване, защита и използване на личните данни. Разбираме, че е необходимо да приложим тази защита с цел опазване неприкосновеността на нашите клиенти и личния им живот.

За тази цел, Администратора обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за защита на данните”, “GDPR”), Закон за защита на личните данни и други приложими нормативни актове и Декларацията.

Съгласно Общия регламент за защита на данните

„Лични данни” – всяка информация, отнасяща се до съответното физическо лице или такова, което може да бъде непряко или пряко идентифицирано („субект на данни”)

„Администратор” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни;

„Обработване” – всяка операция, отнасяща се до работа с лични данни чрез автоматични или други средства;

„Получател” – публичен орган, агенция, физическо или юридическо лице, пред които се разкриват личните данни, без значение дали е трета страна или не;

„Обработващ лични данни” – лице (физическо или юридическо, агенция, публичен орган), която обработва лични данни от името на администратора;

Чрез настоящата Декларация Ви предоставяме информация, касаеща

 • Категории лични данни;
 • На какво правно основание се обработват личните данни;
 • Получатели на личните данни;
 • Цели за обработване на личните данни;
 • Мерки за сигурност на личните данни;
 • Даване на съгласие и оттегляне на съгласие;
 • Срокове за съхранение на личните данни;
 • Право на жалба но надзорния орган;
 • Данните, които идентифицират Администратора и негови координати;
 • Права на субектите на данни и упражняването им;
 • Субекти, чиито лични данни се обработват;

Посредством настоящата Декларация се предоставя информация за:

Администратор на личните данни е „Уъркаут” ООД с адрес: гр. Ямбол, ж.к. Георги Бенковски бл.1 ап.18

Уебсайт: workout.bg и електронна поща info@workout.bg

Личните данни биват разделени в следните категории:

* При закупуване на стоки, предлагани от Дружеството – когато субект на лични данни закупува стоки, предлагани от Дружеството, той предоставя следните категории лични данни: имена, телефон, адрес за доставка

* При закупуване на услуги, предлагани от Дружеството – когато субект на данни закупува услуги, предлагани от Дружеството, той предоставя следните лични данни: имена, електронна поща, телефонен номер, рождена дата, пол, ръст, килограми, физическа активност и предпочитания.

* При харесване, поставяне на коментари и споделяне на нашия уеб сайт: когато субект на данни посети или сподели страницата, по този начин предоставя IP адрес.

* При отправяне на запитване през формата за контакти на уеб сайта – субекта предоставя имена, електронна поща за обратен отговор и коментар, съдържащ запитването.

* При абониране за бюлетин на уеб сайта – субекта предоставя име и електронна поща.

Личните данни, които са отбелязани със знак „*” („звезда”) са задължителни. Предоставянето на всякаква друга информация е доброволно и по преценка на субекта.

Дружеството е „добавило” в уеб сайта си софтуерна приставка на Facebook Ireland LTD., чрез която поставя малки части текст („бисквитки”) за съхранение на информация на уеб браузъри и получава информация за Вашите харесвания, предпочитания и други. По този начин подобрява услугите си за маркетинг и реклама. Повече информация можете да намерите в Политиката за бисквитки на Дружеството.

Субект, чиито лични данни се обработват

Администаторът обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

 • Потребители на услуги и стоки, предлагани от Дружеството чрез уеб сайта;
 • Посетители на уеб сайта;
 • Заявители, жалбоподатели, искатели и други на уеб сайта.

Цели за обработване на личните данни

Дружеството обработва лични данни със следните цели:

 • Сключване и изпълнение на договор при общи условия;
 • Маркетингови цели;
 • Защита на законните интереси на Администратора;
 • Изпълнение на законови задължения на Дружеството;
 • Дейности, касаещи административно, правно и информационно обслужване.

Правни основания за обработване на лични данни

Въз основа на следните законосъобразни основания Дружеството обработва лични данни:

 • Субектът на данните дава съгласие за обработване на личните си данни за една или повече конкретни цели;
 • Обработването е неразделна необходимост за изпълнение на договор, по който субектът е страна;
 • Обработването е необходимо за целите на Администратора или на трета страна, освен в случаите когато преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на лични данни, които изискват защита.

Получатели на личните данни

Дружеството може да сподели лични данни на субекта със следните категории получатели:

 • Държавни институции и органи с властнически правомощия, когато по закон Администраторът е длъжен да предостави личните Ви данни;
 • Търговски дружества, обслужващи Администратора във връзка с поддръжка на уеб сайта и сигурността му, счетоводно, доставчици на куриерски услуги, правни кантори и други.

За да гарантира правата и свободите на субектите на данни в съответствие с принципа за „цялостност и поверителност”, Дружеството използва подходящи организационни и технически мерки за защита.

Администраторът не предоставя лични данни в страни извън Европейския съюз. Това може да се случи само в случай при използване на изискванията за съгласие съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2016/679.

Срокове за съхранение на лични данни

„Уъркаут” ООД ще съхранява:

 • Лични данни на потребител, който е използвал (използва) услугите на Дружеството, за срок от 5 (пет) години от датата на получаване на заявката във връзка с общата погасителна давност;
 • Лични данни на потребители на уеб сайта, които входират запитвания, жалби и коментари, чрез съответната форма – 1 (една) година от датата на изпратеното съобщение;
 • Лични данни, съдържащи се в счетоводни документи, биват съхранявани за сроковете, определени в Закона за счетоводството, Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове.

Права на жалба до надзорния орган

Според Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни, субектите на данни могат да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2