МЕНЮ
Кошница

Общи условия

Предмет на общите условия:

  1. Чрез настоящите общи условия отношенията между „Уъркаут” ООД (за краткост наричано „Дружество” или „Търговец”) със седалище гр. Ямбол, ж.к. Георги Бенковски бл.1 ет.5 ап.18, ЕИК 207044138 от една страна и потребителите на стоки и услуги в уеб сайта за хранителни добавки workout.bg от друга страна, се уреждат.
  2. Предлагането на стоки и услуги се извършва от „Уъркаут” ООД. Телефон за връзка 089 902 6699 и електронна поща info@workout.bg
  3. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG207044138

Определения:

“Уеб сайт” – това е интернет страницата www.workout.bg;

“Услуга” – достъпна за закупуване или предоставена безплатно за потребителите на уеб сайта;

„Стока” – доставена или предоставена на потребителя безплатна или срещу заплащане материална вещ, чрез уеб сайта;

„Потребител” – лице, посещаващо и ползващо уеб сайта. Може да бъде и / или лице, което е адресат на закупени стоки и услуги;

„Договор за продажба от разстояние” – сключва се между Търговеца и потребителя, без нуждата от едновременно физическо присъствие на двете страни.

„Общи условия” – действащите Общи условия за взаимодействие между Търговеца и потребителя.

„Цена” – обявената на уеб сайта крайна сума крайна цена на определена стока / услуга;

Цени:

Потребителите имат възможност да закупуват стоки, обявени като продукти на www.workout.bg

Цената на стоките е с включен данък добавена стойност. При поръчка от уеб сайта Търговеца доставя на потребителя избраните артикули. Това става на посочен от потребителя адрес. Разноските са за сметка на потребителя при доставка под 50 (петдесет) лева. Ако направената поръчка е на стойност над 50 (петдесет) лева доставката е за сметка на Търговеца.

Ползване на уеб сайта

Дружеството си запазва правото да променя по всяко време съдържанието и цените в уеб сайта, като потребителите се считат за уведомени от деня на извършената промяна.

Потребителите следва задължително да се консултират със специалист преди закупуване на артикули от уеб сайта.

Уеб сайта и съдържанието му са с информационен характер и няма медицинско предназначение. Дружеството не е лечебно заведение и не разполага с медицински специалисти.

Дружеството не поема и не носи отговорност при използването на закупен от потребителя продукт, в това число за здравословните проблеми, които потребителя може да получи в следствие на използването на стоките, закупени от уеб сайта. Използването им е изцяло за сметка и по преценка на потребителя.

Поръчка и продажба на услуги и стоки от уеб сайта

Дружеството приема поръчки 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, всеки ден.

Преди да изпрати своята поръчка потребителят изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване на отметка в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за изпращане на заявката. С това си действие потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема и разбира напълно.

При финализирането на поръчката потребителят декларира, че е запознат с обстоятелството, че получаването на поръчката е свързано със задължение за плащане от негова страна. Плащането става по един от оказаните от Дружеството начини. Дружеството е изпълнило напълно задълженията си по доставка на поръчаната стока / услуга.

При предоставяне на невярна, неактуална, непълна или неточна информация, Търговецът има право да:

  • Откаже поръчката;
  • Изиска от потребителя да предостави вярна и пълна информация.

Доставка на стоки

Настоящата глава се отнася единствено до продажба на стоки и не се доставя при поръчка на услуги.

При закупуване на стока от www.workout.bg Дружеството се задължава да извърши доставка в срок до 7 (седем) работни дни от датата на извършеното плащане. Доставките се извършват с избран от Дружеството куриер до посочен от потребителя адрес на територията на Р. България. Стоките се доставят срещу подпис.

Дружеството не носи отговорност при забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Търговеца обстоятелства.

При извършване на доставката следва стоката да бъде внимателно прегледана от получателя. При констатиране на явни недостатъци (например външни дефекти – надрасквания, счупване, изкривяване), потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката. За последното се съставя протокол. В допълнение клиента е длъжен да информира Дружеството незабавно на електронната поща info@workout.bg Ако потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.

Рекламации за закупени от Уеб сайта стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите, като в допълнение потребителят следва да уведоми Дружеството на електронната поща info@workout.bg за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура за закупената стока.

При невъзможност за доставка на посочения от потребителя адрес, не по вина на Дружеството и/или куриера (например получателят не е намерен на адреса), лицето което извършва доствката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който потребителят следва да  се обади в срок до 3 (три) дни, за да бъде уговорен нов ден за извършване на доставката. В случай, че потребителят не се обади в посочения срок или при евентуална невъзможност за повторна доставка, която не е по вина на Дружеството и/или куриера, договорът за продажба от разстояние се прекратява автоматично, чрез което Търговецът автоматично е свободен от задължение да достави поръчаната стока. Същото важи и в случаите, в които потребител неоснователно откаже да приеми поръчана и заплатена стока. В случай на такъв тип прекратяване, Дружеството възстановява на потребителя заплатената сума на стоката, без разходите за доставка.

Право на отказ

При договор за продажба от разстояние между потребителя и Дружеството, потребителят има право да се откаже в 14 – дневен (четиринадесет дневен) срок, считано от датата на:

  • приемане на стоката от потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, при закупуване и доставка на стока;
  • когато закупува услуга;

Потребителят няма право на отказ от договор за продажба от разстояние, когато са налице обстоятелствата по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

В случай, че потребителят желае да се откаже от договора за продажба от разстояние, той следва да информира Дружеството за решението си преди изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок. Разходите за връщане на доставената стока на Дружеството се поемат от потребителя.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Дружеството, рискът от случайното й погиване или повреждане се понася изцяло и за сметка на потребителя.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, тогава следва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да за отказ от договора.

Когато са налице посочените по-горе условия, Дружеството се задължава да възстанови на потребителя заплатената сума за стоката по начина, по който е била заплатена освен ако потребителят не посочи друго. Връщането на сумата се извършва в 14-дневен (четиринадесет дневен) срок от датата на уведомяването. Търговецът си запазва правото да отложи възстановяването на сумата до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Правото на отказ от договор за продажба от разстояние не се прилага при закупуване на услуга, която е доставена от Дружеството на потребителя в електронен формат. В този случай с извършването на поръчката потребителят дава своето предварително съгласие са изпълнение на поръчката и потвърждение, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като Дружеството достави услугата на потребителя в електронен формат.

Други разпоредби

„Уъркаут” ООД не носи отговорност за вреди причинени от други уеб сайтове достъпни чрез препратки/банери, поставени на уеб сайта – www.workout.bg както и за вреди причинени от самия потребител или с неговото участие чрез действие или бездействие.

Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при настъпване на обстоятелства, които Дружеството не е предвидило и не е било длъжно да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на Услуги извън контрола на Търговеца.

В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общите условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.